Visie en missie

 

Missie


De Wegwijzer staat voor goed onderwijs aan álle kinderen, waarbij de ontwikkeling van het kind, het pedagogisch klimaat van de school en zijn medewerkers centraal staat. "Iedereen anders, allemaal gelijk" benadrukt het belang van gelijke rechten voor iedereen en de noodzaak van goed en passend onderwijs voor alle leerlingen. 
 

Visie 

 
De Wegwijzer wijst mij de weg, maakt mij wijzer’' verwijst naar de kernopdracht van het onderwijs om te kwalificeren, we willen de leerlingen iets leren. Hierbij stellen we voortdurend de vraag wat moeten we onze leerlingen leren en volgen we de ontwikkelingen in de maatschappij. Wij bieden de kinderen een basis, zodat ze zich voortdurend kunnen ontwikkelen en aansluiting verwerven met het voortgezet onderwijs, om uiteindelijk als actief burger in onze samenleving te kunnen functioneren. Onze school biedt een omgeving waarbinnen de kinderen zich veilig, gewaardeerd en gelukkig kunnen voelen. Kinderen kunnen zich op deze manier volledig ontplooien en maximaal gebruik maken van hun eigen mogelijkheden. Binnen de school staat het kind centraal.  
 

Kernwaarden: samen – groeien - geluk 

 
Samen: benadrukt het belang dat wij hechten aan de samenwerking met ouders en samenwerking met ketenpartners. Er is een open communicatie tussen leerlingen, leerkrachten en ouders en er vindt afstemming plaats. We werken samen aan een veilige, respectvolle schoolomgeving.  
 
Groeien: verwijst naar de kerntaak die de school ziet in het verwerven van kennis, kinderen wijzer maken. Dit betekent een opbrengstgericht speel- en leeraanbod. We streven naar optimale groeikansen voor onze leerlingen en onze medewerkers.  
BS de Wegwijzer wil een zo hoog mogelijk niveau van opleiding en talentontwikkeling voor leerlingen bereiken, óók voor die leerlingen die weinig sociale verbinding hebben vanwege taalproblematiek of sociale-economische problemen in de thuissituaties.  
 
Geluk: wij streven naar een plezierige schoolperiode waar zowel leerkrachten, leerlingen en ouders betrokken zijn. De verbinding met kinderen en ouders maakt ons gelukkig. Voor een optimaal verloop van de schoolloopbaan worden de ouders nauw betrokken bij de ontwikkeling en het leren van hun kind. We geloven dat leren
gelukkig maakt en we streven dit voortdurend na. 
 
De school heeft een stevige maatschappelijke verankering en is onderdeel van de Brede maatschappelijke Voorziening SamSam. SamSam is op de eerste plaats een kindcentrum voor kinderen van 0 tot 14 jaar. De overkoepelende visie van deze BMV is 1 + 1 = 3 en is gericht op samenwerking.